top of page

KOMUNIKAT O OTWARTYCH MISTRZOSTWACH DOLNEGO ŚLĄSKA  W SEZONIE 2022/23 19.03.2023 CZARNA GÓRA


WYNIKI ZAWODÓW SKRZATY I MŁODZIK MŁODSZY

 

WYNIKI ZAWODÓW MŁODZIK STARSZY I STARSI

 

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w narciarstwie alpejskim odbędą się 19.03.2023 w ośrodku Czarna Góra Resort.


Zawody mają charakter otwarty. Prawo startu mają amatorzy oraz zawodnicy z licencją PZN.
Celem zawodów jest wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Dolnego Śląska w narciarstwie alpejskim w odpowiednich kategoriach wiekowych.


Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność; dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r. (Dz.U.Nr101 poz.1095)


Zaleca się ubezpieczenie startujących: NW i OC


Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb organizatora.

ORGANIZATOR

Klub narciarski "ULKS" Czarna Góra oraz Czarna Góra Resort


KATEGORIE WIEKOWE


W każdej grupie wiekowej osobno klasyfikowane są kobiety i mężczyźni:
SKRZATY     - rocznik- 2015-2016 i młodsi

  MŁODZIK MŁODSZY -rocznik- 2013-2014
MŁODZIK STARSZY  -rocznik- 2011-2012
JUNIOR MŁODSZY   -rocznik- 2009-2010

JUNIOR STARSZY      -rocznik- 2007-2008
JUNIOR A                   -rocznik- 2004-2006
MASTER                      -rocznik-1993-2003
MASTER +              -rocznik- 1992 i starsi

 


ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia trwają do 16.03.2023 do godziny 16:00

Kluby zgłaszają zawodników na zawody w tabeli EXCEL (imię, nazwisko, płeć, rocznik) poprzez wysłanie e-maila na adres: ulksczarnagora@poczta.fm
Zawodnik niezrzeszony w klubie również zgłasza się poprzez adres: ulksczarnagora@poczta.fm
Każdy klub i zawodnicy niezrzeszeni muszą wypełnić formularz RODO.
Każdy klub musi wypełnić odpowiednie oświadczenie.


OPŁATA STARTOWA


Opłata startowa w wysokości 100 PLN


Wszystkie opłaty płatne na numer konta:
Stowarzyszenie Sportowe Optimus
20 1090 1522 0000 0001 4472 8355


Uiszczenie opłaty startowej przelewem przed rozpoczęciem się zawodów:
- zbiorczo przez reprezentanta klubu za wszystkich zawodników zgłoszonych do zawodów
- indywidualnie za zawodników niezrzeszonych
W tytule proszę podać liczbę startujących zawodników.
Zawodnicy, którzy będą chcieli zgłosić się po wyznaczonym terminie będą dodatkowo obciążeni kwotą 50 PLN oraz będą startowali ostatni w swojej kategorii wiekowej.


PRZYDZIAŁ I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH


Numery startowe przydzielane są losowo (losowanie komputerowe) w grupach wiekowych z podziałem na płeć.
Losowanie numerów i opublikowanie list startowych zawodów I przejazdu do godz. 20:00 18.03.2023 na stronie https://www.kn-czarnagora.pl/
Odbieranie numerów startowych po okazaniu potwierdzenia przelewu.
Przedstawiciel klubu odbiera i oddaje numery startowe dla wszystkich zawodników klubu.
Rekompensata za niedostarczony do biura zawodów numer wynosi 100 PLN.
Numery startowe dla zawodników niezrzeszonych odbiera i oddaje w biurze zawodów opiekun prawny zawodnika za kaucją 100 PLN.
Biuro zawodów w apres ski przy dolnej stacji Luxtorpedy.

LISTA STARTOWA SKRZATY I MŁODZIK MŁODSZY

LISTA STARTOWA MŁODZIK STARSZY I STARSI


PLAN ZAWODÓW


Najpierw startują dwie najmłodsze kategorie, czyli Skrzaty i Młodzik Młodszy dwa przejazdy. Dla tych kategorii przewidziany jest obniżony start, względem reszty kategorii oraz dziecięce tyczki. Zawody odbędą się w dolnej części trasy „B”, na wysokości dawnego wyciągu „Biba”. Zawodnicy będą rywalizowali na trasie slalomu giganta (GS). Dwa przejazdy po tej samej trasie. Zawodnik spóźniony na start startuje na końcu kategorii wiekowej. Kolejność startujących w drugim przejeździe jest odwrócona względem wyników po pierwszym przejeździe z zachowaniem podziału płci i kategorii wiekowych. O kolejności miejsc końcowych decyduje suma dwóch czasów. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.


Po zakończonych przejazdach Skrzatów oraz Młodzika Młodszego jest start starszych kategorii. Trasa zawodów Młodzika Starszego i starszych to „A” trasa na wyciągu „Luxtorpeda”. Zawodnik spóźniony na start startuje na końcu kategorii wiekowej. Pierwszy przejazd w slalomie gigancie (GS) od górnej części trasy „A”. Drugi przejazd w formule slalomu (SL) w dolnej części trasy „A”. Oglądanie trasy drugiego przejazdu ok. 30 min po ostatnim zawodniku pierwszego przejazdu. Start drugiego przejazdu ok. 15 min po zakończonym oglądaniu trasy. Kolejność startujących w drugim przejeździe jest odwrócona względem wyników po pierwszym przejeździe z zachowaniem podziału płci i kategorii wiekowych. O kolejności miejsc końcowych decyduje suma czasów pierwszego i drugiego przejazdu (GS+SL). Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.


HARMONOGRAM GODZINOWY


Rozdanie numerów startowych: 7:45-8:15
Oglądanie Skrzaty i Młodziki Młodszy: 8:15-8:30
Strat 1 przejazdu (2xGS) Skrzaty oraz Młodziki: 8:45
Oglądanie 1 przejazdu (GS) Młodzik Starszy i starsi: 9:15-9:45
Start 1 przejazdu Młodzik Starszy i starsi: uzależniony od zakończenia Skrzatów i Młodzika Mł.: ok.10:00
Oglądanie 2 przejazdu (SL) Młodzik Starszy i starsi: ok. 30 min po ostatnim zawodniku pierwszego przejazdu
Start 2 przejazdu Młodzik Starszy i starsi: ok. 15 min po zakończonym oglądaniu trasy
Dekoracja: ok.14:30


Oficjalne wyniki będą publikowane po pierwszym przejeździe na stronie: www.sudeckaliganarciarska.eu w przeznaczonej do tego podstronie. Na głównej stronie https://www.kn-czarnagora.pl/ będą publikowane oficjalne wyniki z całego dnia zawodów.
Dekoracja odbędzie się przy apres ski przy dolnej stacji Luxtorpedy.
Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-3 otrzymują medale.
Zawodnicy uzyskujący miejsca 1- 6 otrzymują dyplomy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, rozgrywanej konkurencji i miejsca zawodów.
Kwestie sporne i ewentualne protesty rozstrzyga jury zawodów w składzie: Członkowie Klubu Organizującego zawody i Sędzia Rozjemca.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień, przysługuje ULKS Czarna Góra.
Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.
ULKS Czarna Góra ma prawo wykorzystywać i upubliczniać zdjęcia, filmy i wywiady z zawodnikami do celów reklamowych i promocyjnych.
Organizator ma prawo zrezygnowania z drugiego przejazdu np. z powodów złych warunków atmosferycznych
Sędzia Rozjemca ma prawo dyskwalifikacji zawodnika za niesportowe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad Fair Play (sprawiedliwa gra),czyli norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej przez zawodnika, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawę tę cechuje się przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.
Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wniesienie go do Sędziego Rozjemcy w czasie 10 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników na piśmie (do pobrania), z wpłatą kaucji 300 PLN w gotówce (kaucja, po uwzględnieniu protestu jest zwracana).
Obowiązuje stawienie się w wyznaczonym przez organizatora edycji miejscu i czasie ze sprzętem pozwalającym na bezpieczny udział w zawodach – wymagane jest posiadanie twardego kasku narciarskiego.
Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień regulaminu.


Kontakt z organizatorem:
Michał Urbaniak
Tel: 882684142
E-mail: ulksczarnagora@poczta.fm

bottom of page